Nhằm đưa những nghiên cứu về nấm vào thực tiễn sản xuất, cung cấp thông tin mới, kiến thức, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học từ các viện, trường và cơ quan nghiên cứu trên toàn quốc. Hội Nấm học Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang tổ chức "Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV" dự kiến vào 12- 13 tháng 11 năm 2021.

Đối tượng tham gia hội nghị:

Tất cả các nhà khoa học, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, bà con nông dân, sinh viên, học viên sau đại học trong cả nước quan tâm đến mục tiêu và nội dung của Hội nghị, được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo tại Hội nghị.

Hình thức tham gia Hội nghị:

Báo cáo chuyên đề: Các báo cáo được Ban Nội dung thẩm định về nội dung sẽ được phân vào các tiểu ban và mời trình bày tại Hội nghị dưới dạng báo cáo hội trường được mời (invited speaker), báo cáo hội trường (oral) và báo cáo treo tường (poster). Ban Nội dung sẽ có thông báo cụ thể đến từng báo cáo viên được chọn.

Tài liệu xuất bản của hội nghị:

- Tập Kỷ yếu Hội nghị: Tất cả các báo cáo được Ban Nội dung chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng tóm tắt trong cuốn Kỷ yếu của Hội nghị. Kỷ yếu được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu có đóng lệ phí tham dự.

- Các bài báo cáo tham gia Hội nghị được Ban Nội dung xem xét về mặt khoa học và sẽ được công bố trên số chuyên san thuộc Tạp chí Di truyền và Ứng dụng Lưu ý: Số lượng tối đa của một tác giả có tên trong các nghiên cứu được xuất bản trong một số chuyên san Tạp chí không quá 3 (ba).

- Ngoài ra các báo cáo viết bằng tiếng Anh có chất lượng tốt sẽ được chọn (tối đa 10 báo cáo), hỗ trợ chỉnh sửa nội dung và chuyển cho Tạp chí quốc tế Kỹ thuật Nông nghiệp (International Journal of Agricultural Technology, Scimago Q4). Quy trình phản biện và chi phí xuất bản theo như tạp chí quy định trên website http://www.ijat-aatsea.com/

Thời gian đăng ký

- Các đại biểu không có bài báo cáo tại hội nghị: Từ 20/3/2021 đến hết ngày 05/11/2021.

- Các đại biểu có bài báo cáo tại hội nghị: Từ 20/3/2021 đến hết ngày 15/10/2021. Đại biểu đăng ký tham gia báo cáo tại Hội ký gửi kèm Tóm tắt báo cáo (theo định dạng mẫu của hội nghị của Hội nghị) khi đăng ký. Số lượng tối đa báo cáo khoa học tham gia hội nghị của cùng một tác giả chính (corresponding author) là 02 (hai) báo cáo. - hời hạn nộp báo cáo toàn văn hết ngày 20/10/2021.Thời hạn nộp báo cáo được xác định bằng thời điểm nhận thư điện tử tại địa chỉ của đơn vị tổ chức. Các báo cáo toàn văn được gởi 01 bản đã được định dạng theo mẫu của hội nghị (đính kèm trong thông báo) dưới tệp tin MSWord bằng thư điện tử (email) về đơn vị thường trực Hội nghị. Báo cáo chỉ được xác nhận đã nhận bài từ Ban thư ký bằng thư điện tử trả lời.  

» Thông báo số 1

» Thông báo số 2

» Đăng ký Hội nghị

 

 

Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ IV năm 2021; Email: myco_ctu2021@ctu.edu.vn 

VIỆN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260